Doelen

Daar waar organisaties aansluiten bij onze missie, visie en doelstelling werken wij vanaf 1 januari 2015 samen met bestaande instellingen in Peru. Wij werken op projectbasis en kleinschaligheid vinden wij belangrijk. Met het ondersteunen van de activiteiten van organisaties, die zich inzetten voor kansarme kinderen, bieden wij kansarme kinderen veiligheid, geborgenheid en de mogelijkheid tot het volgen van onderwijs, waardoor wij hen een kans bieden op een betere toekomst.

Wij trachten onze doelstellingen breder in te vullen door o.a. bij serviceclubs, op kerstmarkten en in kerken lezingen en presentaties te houden over de noden van de kansarme wijk- en straatkinderen in Peru. Door onze presentaties op scholen worden jongeren bewust gemaakt van de problematiek in de derde wereld.

We werven de inkomsten op de volgende manieren:
• Jaarlijks worden donateurs door middel van 2 nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van het werk van Kinderen van de Zon en de besteding van gelden. Daarbij doen wij een oproep om een donatie over te maken.
• We houden lezingen voor diverse doelgroepen. Deze hebben meestal tot resultaat, dat de betreffende organisatie een donatie schenkt.
• Meerdere scholen worden benaderd om een actie te houden, met als doel gelden in te zamelen voor het werk van onze stichting.
• Daarnaast worden gericht fondsen aangeschreven voor specifieke wensen van de Peruaanse projecten.
• Op beperkte schaal worden op Kerstmarkten Peruaanse spullen verkocht.

Voor de toekomst stellen wij ons de volgende doelen:
Door onze jarenlange ervaring in het werken met kansarme Peruaanse kinderen hebben wij gezien, dat deze kinderen voor de verbetering van hun levensomstandigheden het meest gebaat zijn bij de kans op onderwijs. Maar om op school mee te kunnen komen is het ook belangrijk dat het kind geestelijke zorg krijgt.

Daarom zijn wij in Ayacucho gaan samenwerken met de ONG Mama Alice Peru. Wij hebben ons tot doel gesteld zorg te dragen voor de financiële steun en ontwikkeling van het kleuteronderwijs, individueel onderwijs, muziekonderwijs, vakopleidingen zoals o.a. een naaiopleiding voor tienermoedertjes en alleenstaande moeders en psychosociale steun aan de gezinnen. Deze doelen zullen wij niet allemaal dit jaar kunnen ontwikkelen. Wij willen die in de toekomst verder uitbouwen.

Tevens hebben wij ervaren dat in organisaties, die steun bieden aan kansarme kinderen, vaak de deskundigheid ontbreekt om de kinderen sociaalvaardiger te maken. Wij hebben in Arequipa Flor, een Peruaanse vrouw waar we al jaren mee samenwerken, bereid gevonden om hier invulling aan te geven. Flor heeft een ruime ervaring in het werken met kansarme kinderen. Zij geeft namens de Stichting Kinderen van de Zon in bestaande projecten en op scholen voor kansarme kinderen voorlichting aan de kinderen, zoals workshops over seksuele voorlichting, huiselijk geweld, hygiëne, zelfvertrouwen en eigenwaarde, assertiviteitstrainingen, huiswerkbegeleiding en creatieve workshops. Tevens bieden we muzieklessen aan een groep verstandelijk beperkte kinderen in het dorp Majes. Indien mogelijk willen wij de taken van Flor in de toekomst uitbreiden.

Om de samenwerking met de door ons geselecteerde organisaties te verstevigen, gaat onze voorzitter jaarlijks enkele maanden naar Peru om zelf in de desbetreffende organisaties als vrijwilligster mee te werken. Om de communicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen hebben wij frequent contact per e-mail en skype met onze Peruaanse collega's.

Kinderen van de Zon - Doelen Kinderen van de Zon - Doelen Kinderen van de Zon - Doelen